Charter_UAFOSS_v__SS.pdf

240 K

місто Київ, 2007 р.

С Т А Т У Т

громадської організації

“УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РОЗРОБНИКІВ І КОРИСТУВАЧІВ

ВІЛЬНОГО ТА ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

Цей статут визначає порядок діяльності та ліквідації громадської організації “Українська Асоціація Розробників і Користувачів Вільного та Відкритого Програмного Забезпечення”, що створена на підставі рішення Загальних зборів Асоціації від 30 вересня 2005 року (Протокол №1). Громадська організація “Українська Асоціація Розробників і Користувачів Вільного та Відкритого Програмного Забезпечення”, ідентифікаційний код юридичної особи  34001473, зареєстрована 19 грудня 2005 року, номер запису про реєстрацію 1 074 120 0000 014460.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. “Українська Асоціація Розробників і Користувачів Вільного та Відкритого Програмного Забезпечення” (надалі – УА ВВПЗ) є добровільною, неприбутковою, незалежною і позапартійною громадською організацією з місцевим статусом, створеною, відповідно до Конституції України, закону України “Про об’єднання громадян” та інших законодавчих та нормативних актів, засновниками на основі єдності інтересів для спільної діяльності, спрямованої на всебічне сприяння розвитку та впровадження Вільного та Відкритого програмного забезпечення та відкритих форматів даних, сприяння розробці нових та локалізації вже існуючих Вільних (Відкритих) програм, захисту прав виробників, постачальників і користувачів Вільного (Відкритого) програмного забезпечення, популяризації Вільного (Відкритого) програмного забезпечення а також із метою спільної реалізації членами УА ВВПЗ своїх прав і свобод, задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.

  2. УА ВВПЗ створена та діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності відповідно до Конституції України, Закону України “Про об'єднання громадян” та інших законодавчих та нормативних актів, а також положень цього Статуту.

  3. Діяльність УА ВВПЗ поширюється на територію м. Києва.

  4. Найменування УА ВВПЗ

Повне найменування:
українською мовою – громадська організація “Українська Асоціація розробників і користувачів Вільного та Відкритого Програмного Забезпечення”;
російською мовою – общественная организация «Украинская Ассоциация разработчиков и пользователей Свободного и Открытого Программного Обеспечения»; англійською мовою – Non-Governmental Organization “Ukrainian Association of Free and Open Software”. Скорочене найменування:
українською мовою – УА ВВПЗ;
російською мовою – УА СОПО;
англійською мовою - UAFOSS.
  1. УА ВВПЗ відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним їй майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

  2. У своїй діяльності УА ВВПЗ співпрацює з державними органами, профспілковими, громадськими, благодійними та іншими установами та організаціями, у тому числі і з міжнародними УА ВВПЗ і є вільною у виборі напрямів своєї діяльності.

  3. Юридична адреса (місцезнаходження) УА ВВПЗ: Україна, м. Київ, вул. Воровського 12-А.

 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ УА ВВПЗ

  1. Метою діяльності УА ВВПЗ є сприяння розвитку вільного програмного забезпечення та відкритих форматів даних, вироблення методик у сфері програмування та інших високих технологій та реалізацію членами УА ВВПЗ своїх прав і свобод, задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.

  2. Основними цілями УА ВВПЗ є:

    

   1. Створення та публікація експертних висновків, аналітичних оглядів, інформаційних та навчальних матеріалів, рекомендацій, дослідницьких звітів, тощо, з актуальних питань щодо соціальних, економічних, правничих, технологічних аспектів розвитку та впровадження Відкритого (Вільного) програмного забезпечення та відкритих форматів даних;

   2. Організація і ведення проектів по організації створення, випуску, підтримки, розповсюдження, локалізації тощо Відкритого (Вільного) програмного забезпечення;

   3. Організація та проведення семінарів, конференцій, навчальних курсів та інших заходів інформаційно-освітнього характеру, як з підвищення кваліфікації фахівців, так і просвітницькі, спрямовані на підвищення рівня обізнаності широкого кола користувачів програмного забезпечення;

   4. Розповсюдження інформації про УА ВВПЗ, про діяльність УА ВВПЗ та діяльність інших юридичних або фізичних осіб, яка відповідає статутним цілям та завданням УА ВВПЗ і здійснюється у відповідності до Конституції України, а також пропаганда ідеї, мети та завдання УА ВВПЗ;

   5. Ідейна, організаційна та матеріальна підтримка інших об'єднань громадян, діяльність яких сприяє досягненню мети УА ВВПЗ, надання допомоги в створенні таких об’єднань;

   6. Заснування на добровільних засадах або вступ з іншими об’єднаннями громадян в спілки (союзи, асоціації тощо), укладення угод про співробітництво і взаємодопомогу;

   7. Підтримка зв'язків і взаємовідносини з громадськими організаціями, державними органами, фондами, спілками, тощо, зокрема і зарубіжними.

    

  3. Основними завданнями УА ВВПЗ є:

    

   1. Організація опитування та вивчення громадської думки щодо різних аспектів використання високих технологій, зокрема і використання та впровадження Відкритого (Вільного) програмного забезпечення та Відкритих форматів даних;

   2. Сприяння впровадженню і стандартизації відкритих форматів даних, Вільного та Відкритого програмного забезпечення, відкритих інформаційних технологій;

   3. Розробка та запровадження ефективних технологічних методик розробки експертних оцінок і прийняття рішень, пов'язаних з інформаційними технологіями;

   4. Захист прав та інтересів виробників, постачальників та користувачів Відкритого (Вільного) програмного забезпечення - членів УА ВВПЗ, забезпечення правових гарантій їхньої діяльності;

   5. Участь у впровадженні проектів зі створення, модернізації та підтримки вільного/відкритого програмного забезпечення;

   6. Репрезентація (представництво) інтересів виробників, постачальників та користувачів вільного програмного забезпечення і відстоювання їх прав тощо;

   7. Сприяння зростанню популярності новітніх технологій в суспільстві та збільшенню кількості користувачів Вільного та Відкритого програмного забезпечення;

   8. Надання членам УА ВВПЗ аналітичної, довідково-методичної, кон'юктурно-економічної інформації з питань виготовлення, постачання інформаційного забезпечення та методик його використання;

   9. Одержання з різних джерел інформації, як загальноекономічної та політичної, так і такої, що безпосередньо стосується напрямів діяльності УА ВВПЗ, у встановленому чинним законодавством України порядку;

   10. Підготовка та публікація пропозицій УА ВВПЗ щодо розв’язання актуальних питань розвитку вільного програмного забезпечення та відкритих форматів даних, формування позитивного суспільного ставлення до різних аспектів застосування вільного програмного забезпечення;

   11. Сприяння розвитку різних форм інноваційної діяльності у галузі виробництва, впровадження та використання Відкритого (Вільного) програмного забезпечення;

   12. Встановлення взаємодовіри, атмосфери надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між виробниками, постачальниками та користувачами інформаційного забезпечення, членами УА ВВПЗ;

   13. Здійснення необхідної для досягнення мети УА ВВПЗ господарської діяльності шляхом створення установ та організацій, а також із метою отримання коштів для здійснення статутних цілей і завдань засновування підприємств будь-яких організаційно-правових форм, передбачених чинним законодавством України, зокрема і за участю вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;

   14. Інша діяльність, не заборонена для громадських організацій законодавством.

    

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС УА ВВПЗ

  1. УА ВВПЗ є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

  2. УА ВВПЗ створюється на невизначений термін.

  3. УА ВВПЗ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів УА ВВПЗ.

  4. УА ВВПЗ має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

  5. УА ВВПЗ має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. УА ВВПЗ може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

  6. УА ВВПЗ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

  7. УА ВВПЗ не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями УА ВВПЗ.

  8. УА ВВПЗ має право:

    

   1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності УА ВВПЗ;

   2. бути позивачем та відповідачем у суді та у господарському суді згідно з чинним законодавством України;

   3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

   4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів УА ВВПЗ у державних та недержавних органах і організаціях;

   5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

   6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

   7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

   8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

   9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності УА ВВПЗ;

   10. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності УА ВВПЗ;

   11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

   12. засновувати засоби масової інформації;

   13. засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

   14. мати інші права, передбачені законами України.

    

  9. УА ВВПЗ не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені УА ВВПЗ, використовуються виключно на виконання статутних завдань УА ВВПЗ або на благодійні цілі і не можуть УА ВВПЗ розподілятися між членами УА ВВПЗ.

 1. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ УА ВВПЗ ТА ВИБУТТЯ. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

  1. Умови і порядок прийому в члени УА ВВПЗ, припинення членства визначаються цим Статутом.

  2. УА ВВПЗ має індивідуальне, колективне та почесне членство.

  3. Засновники УА ВВПЗ мають ті ж права й обов’язки, що й члени (індивідуальні та колективні) УА ВВПЗ.

  4. Індивідуальним членом УА ВВПЗ може бути громадянин України, який досяг 15-річного віку, визнає статутну мету УА ВВПЗ, бере участь у здійсненні статутних завдань УА ВВПЗ, погоджується дотримуватись положень цього Статуту та рішень уповноважених статутних органів УА ВВПЗ.

  5. Прийняття до членів УА ВВПЗ здійснюється:

    

   1. Колективних членів – правлінням УА ВВПЗ за письмовою заявою представника юридичної особи, що вступає або виходить.

   2. Індивідуальних членів – за письмовою заявою особи, що вступає або виходить правлінням УА ВВПЗ;

   3. Членство в УА ВВПЗ підтверджується посвідченням встановленого зразка. Зразки посвідчень окремо для колективних та індивідуальних членів - затверджуються Правлінням УА ВВПЗ. Кожен працівник колективного члена УА ВВПЗ, який висловлює згоду брати участь в роботі УА ВВПЗ, може отримати посвідчення індивідуального члена УА ВВПЗ автоматично, тобто без окремого рішення правління.

    

  6. Члени УА ВВПЗ мають право:

    

   1. Брати участь у реалізації мети та здійсненні статутних завдань УА ВВПЗ шляхом внесення майнових та/або немайнових внесків, сприяння розробці та реалізації програм і проектів УА ВВПЗ, виконання окремих завдань уповноважених керівних органів УА ВВПЗ та іншим шляхом;

   2. Брати участь у заходах, що організує або проводить УА ВВПЗ;

   3. Обирати та бути обраними до керівних органів УА ВВПЗ;

   4. Звертатися до Керівних органів УА ВВПЗ з пропозиціями, скаргами та заявами з питань, що стосуються її діяльності, і одержувати інформацію про виконання статутної мети та завдань УА ВВПЗ, використання коштів УА ВВПЗ та з інших питань;

   5. Не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до оголошення Загальних зборів письмово пропонувати включення додаткових питань до порядку денного Зборів;

   6. Вільно вийти з членів УА ВВПЗ шляхом подання відповідної заяви на розгляд Правління УА ВВПЗ;

   7. На захист із боку УА ВВПЗ їх прав і законних інтересів у державних та громадських органах та організаціях;

   8. Користуватися іншими правами, які обумовлюються статусом члена УА ВВПЗ.

    

  7. Члени УА ВВПЗ зобов'язані:

    

   1. Виконувати положення цього Статуту та рішення уповноважених органів УА ВВПЗ;

   2. Виконувати свої зобов'язання перед УА ВВПЗ, в тому числі зокрема і пов’язані із сплатою членських внесків, якщо такі призначені рішенням керівних органів УА ВВПЗ;

   3. Сприяти УА ВВПЗ у здійсненні нею її діяльності, досягненні мети й реалізації статутних завдань;

   4. Брати участь в організації, підготовці i проведенні заходів, спрямованих на реалізацію статутної мети та завдань УА ВВПЗ;

   5. Утримуватися від дій, які можуть зашкодити досягненню статутної мети УА ВВПЗ, або виконанню статутних завдань УА ВВПЗ, або майновим інтересам чи діловій репутації УА ВВПЗ;

   6. Виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або цим Статутом та рішеннями уповноважених органів УА ВВПЗ.

    

  8. Підставою для виходу з членів УА ВВПЗ є письмова заява члена УА ВВПЗ. У випадку виходу члена з УА ВВПЗ йому не повертаються вступні та членські внески, а також майно або кошти, внесені ним на організацію діяльності УА ВВПЗ, якщо угодою між УА ВВПЗ та її членом не передбачено інше.

  9. У разі порушення членом УА ВВПЗ вимог цього Статуту він може бути виключений з членів УА ВВПЗ за рішенням Загальних зборів УА ВВПЗ. В такому випадку майно або кошти, внесені на організацію діяльності УА ВВПЗ, а також вступні та членські внески, члену, якого виключено з УА ВВПЗ, не повертаються.

  10. При вирішенні питання про виключення члена з УА ВВПЗ, він участі в голосуванні не приймає.

 2. ОРГАНИ УА ВВПЗ

  1. В УА ВВРЗ створюються наступні органи:

- Загальні збори;
- Правління;
- Голова Правління;
- Ревізійна комісія;
- Експертна рада.

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

  1. Вищим органом управління УА ВВПЗ є Загальні збори (далі - Загальні збори), які скликаються Правлінням не менш ніж один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть бити скликані на вимогу 1/3 членів УА ВВПЗ, Ревізійної комісії, Правлінням;

  2. Про скликання чергових Загальних зборів члени УА ВВПЗ повідомляються не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Правлінням. Про скликання позачергових Загальних зборів члени УА ВВПЗ повідомляються не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати його проведення в порядку, що визначається Правлінням. Повідомлення про скликання Загальних зборів повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів та попередній порядок денний.

  3. Остаточний порядок денний затверджується на початку роботи Загальних зборів.

  4. Загальні збори є правомочними, якщо в них беруть участь більше 50% від кількості всіх членів УА ВВПЗ.

  5. Головує на Загальних зборах Голова Правління.

  6. Загальні збори УА ВВПЗ:

    

   1. визначають основні напрямки діяльності Організації;

   2. затверджують статут Організації та вносять до нього зміни і доповнення;

   3. визначають та затверджують головні перспективи напрямків та планів діяльності УА ВВПЗ;

   4. обирають та відкликають Голову та членів Правління, Ревізійну комісію, Почесного Президента УА ВВПЗ та Почесного Віце-Президента (у разі необхідності);

   5. здійснюють контроль за діяльністю Правлінням УА ВВПЗ законності, доцільності та необхідності;

   6. заслуховують та затверджують звіти Правління УА ВВПЗ та Ревізійної Комісії;

   7. вирішення питання про припинення діяльності УА ВВПЗ;

    

  7. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів УА ВВПЗ. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту, про припинення діяльності УА ВВПЗ приймаються не менш ніж двома третинами голосів присутніх членів УА ВВПЗ.

  8. Рішення Загальних Зборів є обов'язковими для виконання членами УА ВВПЗ, Правлінням УА ВВПЗ, Головою Правління, Ревізійною Комісією, Почесним Президентом УА ВВПЗ та Почесним Віце-Президентом.

 1. ПРАВЛІННЯ УА ВВПЗ

  1. Правління є постійно діючим у період між Загальними зборами органом управління УА ВВПЗ.

  2. Правління обирається Загальними зборами у кількості п'яти осіб терміном на 3 роки.

  3. Засідання Правління відбувається не рідше одного разу на три місяці.

  4. Позачергові засідання Правління відбуваються за ініціативи Голови Правління або більшості членів Правління.

  5. Правління може також бути скликаним протягом трьох робочих днів у разі подання клопотання від Ревізійної комісії УА ВВПЗ.

  6. Засідання Правління правомочне за умови участі у засіданнях більшості його членів. Рішення на засіданні Правління ухвалюється більшістю голосів присутніх членів Правління.

  7. У разі необхідності рішення Правління можуть прийматися із застосуванням сучасних технічних засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, інтернет-засоби та інше).

  8. До компетенції Правління УА ВВПЗ відноситься:

    

   1. організація виконання рішень Загальних зборів;

   2. визначення та затвердження поточних напрямків та планів діяльності УА ВВПЗ;

   3. підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Положень про Правління та Ревізійну комісію УА ВВПЗ, а також змін до них;

   4. затвердження порядку повідомлення членів УА ВВПЗ про скликання Загальних зборів, організація підготовки до Загальних зборів;

   5. розглядає інших питань поточної діяльності УА ВВПЗ, винесені на її розгляд, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів;

   6. здійснення поточного контролю за діяльністю Голови Правління з позицій її правомірності, законності, доцільності та необхідності;

   7. затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності УА ВВПЗ та заходів, необхідних для їх виконання;

   8. затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності УА ВВПЗ;

   9. затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників УА ВВПЗ;

   10. прийом до УА ВВПЗ, виключення членів з УА ВВПЗ;

   11. затвердження зразків печатки, штампів, а також зразка посвідчення члена УА ВВПЗ;

   12. прийняття рішень про старт або припинення проектів заснування УА ВВПЗ підприємств, установ і організацій та про прийняття УА ВВПЗ на себе прав та обов'язків засновника будь-якого статутного або договірного формування у межах, встановленого чинним законодавством України.

   13. для поточного керівництва справами УА ВВПЗ, Правління із свого складу один раз на три роки обирає Голову, який керує поточною діяльністю УА ВВПЗ.

    

  9. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або методом опитування.

 1. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

  1. До компетенції Голови Правління належить:

    

   1. організація роботи УА ВВПЗ із здійснення її статутних завдань, спрямовану на досягнення статутної мети УА ВВПЗ;

   2. здійснення поточного керівництва діяльністю УА ВВПЗ;

   3. здійснення контролю за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду Загальними зборами;

   4. організація виконання рішень Зборів УА ВВПЗ;

   5. відкриття в установах банків рахунків УА ВВПЗ i здійснення розпорядження ними;

   6. здійснення господарського управління майном та коштами УА ВВПЗ з дотриманням рішень Загальних борів;

   7. прийняття рішення про укладення УА ВВПЗ цивільно-правових угод, підписує від імені УА ВВПЗ угоди та інші юридичні акти, видає доручення;

   8. подання на затвердження Правління річного звіту про діяльність УА ВВПЗ;

   9. затвердження штатного розкладу УА ВВПЗ;

   10. встановлення розміру посадових окладів штатних працівників УА ВВПЗ, встановлення показників, розмірів та строкив преміювання працівників УА ВВПЗ;

   11. прийняття на роботу працівників УА ВВПЗ та регулювання трудових відносин з ними, видання доручень та контроль роботи штатних працівників УА ВВПЗ;

   12. вирішення інших питань діяльності УА ВВПЗ, крім тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів;

    

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

  1. Ревізійна Комісія обирається Загальними Зборами з числа членів УА ВВПЗ у кількості трьох осіб терміном на три роки. Кількість членів Ревізійної Комісії та терміни їх повноважень можуть змінюватись Загальними Зборами. Членами Ревізійної Комісії не можуть бути Голова Правління, та посадові особи УА ВВПЗ.

  2. Ревізійна Комісія має право залучати до своєї роботи незалежних фахівців та експертів.

  3. У своїй діяльності Ревізійна Комісія підпорядкована та підзвітна виключно Загальним зборам.

  4. До компетенції Ревізійної Комісії належить:

    

   1. перевірка правильності ведення обліку та звітності;

   2. витребування від посадових осіб УА ВВПЗ надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень;

   3. складання висновку щодо річних звітів та балансів УА ВВПЗ.

    

 1. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ ТА ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

  1. Для здійснення представництва УА ВВПЗ з громадськими організаціями а також у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування Загальними зборами УА ВВПЗ призначаються Почесний Президент УА ВВПЗ та Віце-Президент.

  2. Почесний Президент та Віце-президент обираються терміном на один рік.

  3. До компетенції Почесного Президента належить:

    

   1. представництво УА ВВПЗ у стосунках із юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями i місцевими органами;

   2. за узгодженням з Правлінням підписання офіційних документів УА ВВПЗ;

   3. звітування про проведену роботу перед Правлінням;

   4. за дорученням Правління головування на засіданнях Правління;

   5. виконання інші функції, спрямовані на реалізацію цілей визначених дійсним Статутом.

    

 1. ЕКСПЕРТНА РАДА

  1. Експертна рада є основним аналітичним органом УА ВВПЗ максимально відкритим до взаємодії з іншими державними і громадськими інституціями та організаціям.

  2. Експертна рада – є дорадчим органом УА ВВПЗ, який аналізує діяльність УА ВВПЗ, розробляє основні напрямки діяльності УА ВВПЗ та готує рекомендації для Правління УА ВВПЗ.

   Експертна рада формується з експертів УА ВВПЗ.

  3. Робота Експертної ради ведеться за тематикою, затвердженою Правлінням УА ВВПЗ у формі загальних засідань Експертної ради.

  4. У засіданнях Експертної ради з повноправним голосом мають право брати участь члени Правління УА ВВПЗ та експерти УА ВВПЗ.

  5. Засідання Експертної ради веде Голова Правління УА ВВПЗ або інший модератор за дорученням Голови Правління.

 1. МАЙНО ТА КОШТИ УА ВВПЗ

  1. УА ВВПЗ має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

  2. Право власності УА ВВПЗ реалізує Правління УА ВВПЗ в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

  3. УА ВВПЗ набуває право власності на кошти та інше майно, передані їй засновниками, членами, набуте від вступних та членських внесків членів УА ВВПЗ, пожертвуване юридичними та фізичними особами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

  4. УА ВВПЗ має право на майно та відрахування від коштів, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих нею підприємств у межах, передбачених установчими документами цих утворень.

  5. кошти та інше майно УА ВВПЗ не можуть перерозподілятись між її членами i використовуються виключно для виконання статутних завдань УА ВВПЗ або на благодійні цілі.

  6. Майно УА ВВПЗ відбивається на самостійному балансі УА ВВПЗ.

  7. Майно УА ВВПЗ складається з:

    

   1. майна, що передане йому засновниками;

   2. майнових внесків членів УА ВВПЗ;

   3. благодійних майнових внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

   4. іншого майна, набутого на підставах та з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

    

  8. Фінансові кошти УА ВВПЗ створюються за рахунок:

    

   1. внесків засновників та членів УА ВВПЗ;

   2. благодійних грошових внесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

   3. доходів від діяльності створених УА ВВПЗ госпрозрахункових установ та організацій, заснованих ним підприємств у межах, передбачених установчими документами цих утворень;

   4. інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

    

  9. Засновані УА ВВПЗ госпрозрахункові установи й організації мають право набувати майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угод з авторами.

  10. Доходи або майно УА ВВПЗ не підлягають розподілу між членами УА ВВПЗ та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена УА ВВПЗ чи посадових осіб УА ВВПЗ (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 1. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УА ВВПЗ

  1. З метою виконання статутних завдань і цілей УА ВВПЗ здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 1. КОНТРОЛЬ ТА ЗВІТНІСТЬ

  1. УА ВВПЗ, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державних податкових органах та вносять до бюджету платежі у порядку й розмірах, що передбачені чинним законодавством України.

  2. УА ВВПЗ у встановленому чинним законодавством України порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ УА ВВПЗ

  1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів та у випадках, встановлених чинним законодавством України, підлягають обов'язковому узгодженню в Управлінні юстиції м. Києва.

  2. Про зміни, що сталися в статутних документах, УА ВВПЗ повідомляє реєструючий орган в 5-денний (п’ятиденний) термін.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УА ВВПЗ

  1. Припинення діяльності УА ВВПЗ може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

  2. Реорганізація УА ВВПЗ здійснюється за рішенням Загальних Зборів.

  3. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків УА ВВПЗ переходить до її правонаступників.

  4. Ліквідація УА ВВПЗ здійснюється за рішенням Загальних Зборів або на підставі рішення суду.

  5. Ліквідація УА ВВПЗ здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію УА ВВПЗ.

  6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно УА ВВПЗ, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та представляє його органу, що її призначив.

  7. У разі ліквідації УА ВВПЗ її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.